CURRENT MEMBERS

 • ADVISORY COMMITTEE

  (In Alphabetical Order of Surnames)  

  CHU Beiping, Dalian Maritime University, Dalian
  LU Chin-Shan, The Hong Kong Polytechnic University
  MO Shijian, University of Macau
  WANG Chau-Chang, Sun Yat-sen University (Kaohsiung Taiwan)
  XU Chongli, Xiamen University
  ZENG Huaqun, Xiamen University


  EDITORIAL COMMITTEE


  Erik Franckx, Vrije Universiteit Brussel  

  GAO Zhiguo, State Oceanic Administration, PRC

  HUANG Shuolin, Shanghai Marine University  

  Lyu Wenzheng, State Oceanic Administration Second Institute, PRC

  Ted L. McDorman, University of Victoria

  John N. Moore, University of Virginia

  Paul Myburgh, National University of Singapore

  SONG Yann-huei, Sun Yat-sen University (Kaohsiung Taiwan)

  WU Shicun, South China National Institute for South China Sea Studies  

  ZHANG Kening, Xiamen University  

  ZHOU Zhonghai, China University of Political Science and Law

  ZOU Keyuan,University of Central Lancashire  Editorial Board


  Editor-in-Chief: Kuen-chen FU

  Executive Editor-in-Chief: Sik Kwan TAI

  Executive Deputy Chief Editor: ZHAO Jufen  

  Deputy Chief Editors:

  CHEN Huiping, Xiamen University

  GAO Jianjun, China University of Political Science and Law

  Michael Sheng-ti GAU, Taiwan Ocean University

  HE Lixin, Xiamen University

  JIA Bingbing, Tsinghua University

  LI Hongyun, Xiamen University

  XUE Xiongzhi, Xiamen University

  ZHANG Xinjun, Tsinghua University

  ZHAO Guoqiang, University of Macau

  ZHU Ling, The Hong Kong Polytechnic University  

  Senior Editors:

  SHI Yubing, Xiamen University

  ZHANG Xiangjun, Fuzhou University

  ZHAO Yajuan, South China University of Technology  

  Editors:

  CHANG Hong

  LIN Zhen

  Associate Editors:

  CHEN Qichao

  JING Xiaojie

  LIU Li

  WANG Danwei

  Editors(English):

  Anthony Circharo

  David Devlaeminck

  XIE Hongyue


  1 2
line